Lịch Hoạt Động Hằng Ngày

I.Các mốc thời gian hoạt động

Thời Gian Hoạt Động Link hướng dẫn
00h00 Bạch Hổ Đường Hoàng Kim (Báo Danh Trước Khi bắt đầu) https://trangchu.kiemthephongthan.com/bach-ho-duong-hoang-kim-post33.html
00h30 BOSS Tam Đại Kỳ Lân https://trangchu.kiemthephongthan.com/he-thong-boss-post18.html

01h00

Tống Kim Long Trụ https://trangchu.kiemthephongthan.com/chien-truong-tong-kim-post25.html
Bạch Hổ Đường Hoàng Kim (Báo Danh Trước Khi bắt đầu) http://trangchu.kiemthephongthan.com/bach-ho-duong-hoang-kim-post33.html

02h00

Bạch Hổ Đường Hoàng Kim (Báo Danh Trước Khi bắt đầu) http://trangchu.kiemthephongthan.com/bach-ho-duong-hoang-kim-post33.html
BOSS Hoàng Kim(5x-7x-9x) http://trangchu.kiemthephongthan.com/he-thong-boss-post18.html
03h00 Bạch Hổ Đường Hoàng Kim (Báo Danh Trước Khi bắt đầu) http://trangchu.kiemthephongthan.com/bach-ho-duong-hoang-kim-post33.html
04h00 Bạch Hổ Đường Hoàng Kim (Báo Danh Trước Khi bắt đầu) http://trangchu.kiemthephongthan.com/bach-ho-duong-hoang-kim-post33.html
05h00 Bạch Hổ Đường Hoàng Kim (Báo Danh Trước Khi bắt đầu) http://trangchu.kiemthephongthan.com/bach-ho-duong-hoang-kim-post33.html
06h00 Bạch Hổ Đường Hoàng Kim (Báo Danh Trước Khi bắt đầu) http://trangchu.kiemthephongthan.com/bach-ho-duong-hoang-kim-post33.html
07h00 Bạch Hổ Đường Hoàng Kim (Báo Danh Trước Khi bắt đầu) http://trangchu.kiemthephongthan.com/bach-ho-duong-hoang-kim-post33.html
08h00 BOSS Đại Ác Ma http://trangchu.kiemthephongthan.com/he-thong-boss-post18.html
08h30 BOSS Tam Đại Kỳ Lân http://trangchu.kiemthephongthan.com/he-thong-boss-post18.html
09h00 Bạch Hổ Đường Hoàng Kim (Báo Danh Trước Khi bắt đầu) http://trangchu.kiemthephongthan.com/bach-ho-duong-hoang-kim-post33.html
09h30 BOSS Hoàng Kim(5x-7x-9x) http://trangchu.kiemthephongthan.com/he-thong-boss-post18.html
09h55 Hoạt Động Dập Lửa http://trangchu.kiemthephongthan.com/hoat-dong-dap-lua-post30.html

10h00

Bạch Hổ Đường Hoàng Kim (Báo Danh Trước Khi bắt đầu) http://trangchu.kiemthephongthan.com/bach-ho-duong-hoang-kim-post33.html
BOSS Tứ Đại Ác Nhân http://trangchu.kiemthephongthan.com/he-thong-boss-post18.html
Uống rượu luận thiên hạ http://trangchu.kiemthephongthan.com/uong-ruou-luan-thien-ha-post24.html

11h00

Tống Kim Bảo Vệ Tướng http://trangchu.kiemthephongthan.com/chien-truong-tong-kim-post25.html
Bạch Hổ Đường Hoàng Kim (Báo Danh Trước Khi bắt đầu) http://trangchu.kiemthephongthan.com/bach-ho-duong-hoang-kim-post33.html
12h00 Bạch Hổ Đường Hoàng Kim (Báo Danh Trước Khi bắt đầu) http://trangchu.kiemthephongthan.com/bach-ho-duong-hoang-kim-post33.html
Hệ Thống Đua Thuyền Rồng

https://www.trangchu.kiemthephongthan.com/dua-thuyen-rong-post273.html

12h30 BOSS Phản Đồ Môn Phái http://trangchu.kiemthephongthan.com/he-thong-boss-post18.html

13h00

Tống Kim Long Trụ http://trangchu.kiemthephongthan.com/chien-truong-tong-kim-post25.html
Bạch Hổ Đường Hoàng Kim (Báo Danh Trước Khi bắt đầu) http://trangchu.kiemthephongthan.com/bach-ho-duong-hoang-kim-post33.html

14h00

Bạch Hổ Đường Hoàng Kim (Báo Danh Trước Khi bắt đầu) http://trangchu.kiemthephongthan.com/bach-ho-duong-hoang-kim-post33.html
BOSS Thành Các Tư Hãn http://trangchu.kiemthephongthan.com/he-thong-boss-post18.html

15h00

Tống Kim Bảo Vệ Tướng http://trangchu.kiemthephongthan.com/chien-truong-tong-kim-post25.html
Bạch Hổ Đường Hoàng Kim (Báo Danh Trước Khi bắt đầu) http://trangchu.kiemthephongthan.com/bach-ho-duong-hoang-kim-post33.html
15h30 BOSS Hoàng Kim(5x-7x-9x) http://trangchu.kiemthephongthan.com/he-thong-boss-post18.html
15h35 BOSS Tần Thủy Hoàng http://trangchu.kiemthephongthan.com/he-thong-boss-post18.html

16h00

Bạch Hổ Đường Hoàng Kim (Báo Danh Trước Khi bắt đầu) http://trangchu.kiemthephongthan.com/bach-ho-duong-hoang-kim-post33.html
BOSS Đại Ác Ma http://trangchu.kiemthephongthan.com/he-thong-boss-post18.html
16h30 BOSS Tam Đại Kỳ Lân http://trangchu.kiemthephongthan.com/he-thong-boss-post18.html

17h00

Tống Kim Long Trụ http://trangchu.kiemthephongthan.com/chien-truong-tong-kim-post25.html
Bạch Hổ Đường Hoàng Kim (Báo Danh Trước Khi bắt đầu) http://trangchu.kiemthephongthan.com/bach-ho-duong-hoang-kim-post33.html
17h30 BOSS Phản Đồ Môn Phái http://trangchu.kiemthephongthan.com/he-thong-boss-post18.html
17h55 Hoạt Động Dập Lửa http://trangchu.kiemthephongthan.com/hoat-dong-dap-lua-post30.html

18h00

Bạch Hổ Đường Hoàng Kim (Báo Danh Trước Khi bắt đầu) http://trangchu.kiemthephongthan.com/bach-ho-duong-hoang-kim-post33.html
Uống rượu luận thiên hạ http://trangchu.kiemthephongthan.com/uong-ruou-luan-thien-ha-post24.html
18h15 Hỏa Lang Vương Tử Và Độc Xà Giáo Chủ trangchu.kiemthephongthan.com/he-thong-boss-post18.html

18h30

BOSS Lục Chỉ Cầm Ma https://trangchu.kiemthephongthan.com/he-thong-boss-post18.html
Hoạt Động Tiêu Diệt Long Hồn Sứ http://trangchu.kiemthephongthan.com/hoat-dong-tieu-diet-long-hon-su-post29.html
18h45 Hoạt Động Rương Phú Quý http://trangchu.kiemthephongthan.com/hoat-dong-ruong-phu-quy-post31.html
18h50 Hoạt Động Đua Thuyền Rồng

https://www.trangchu.kiemthephongthan.com/dua-thuyen-rong-post273.html

19h00 Tống Kim Long Trụ http://trangchu.kiemthephongthan.com/chien-truong-tong-kim-post25.html
Tống Kim Liên Server( 18h30 báo danh) Chủ Nhật https://trangchu.kiemthephongthan.com/tong-kim-lien-sever-post535.html
19h30 BOSS Hoàng Kim(5x-7x-9x) http://trangchu.kiemthephongthan.com/he-thong-boss-post18.html

20h00

BOSS Tứ Đại Ác Nhân http://trangchu.kiemthephongthan.com/he-thong-boss-post18.html
Thi Đấu Loạn Chiến (Báo Danh từ 19h30) http://trangchu.kiemthephongthan.com/thi-dau-loan-chien-post20.html
20h30 Hoạt Động Tranh Đoạt Lãnh Thổ (Khiếu chiến lúc 20h00) http://trangchu.kiemthephongthan.com/hoat-dong-tranh-doat-lanh-tho-post43.html
21h00 Tống Kim Long Trụ http://trangchu.kiemthephongthan.com/chien-truong-tong-kim-post25.html
21h30 BOSS Phản Đồ Môn Phái http://trangchu.kiemthephongthan.com/he-thong-boss-post18.html

22h00

Bạch Hổ Đường Hoàng Kim (Báo Danh Trước Khi bắt đầu) http://trangchu.kiemthephongthan.com/bach-ho-duong-hoang-kim-post33.html
BOSS Thành Các Tư Hãn http://trangchu.kiemthephongthan.com/he-thong-boss-post18.html
Uống rượu luận thiên hạ http://trangchu.kiemthephongthan.com/uong-ruou-luan-thien-ha-post24.html
22h15 BOSS Đại Ác Ma http://trangchu.kiemthephongthan.com/he-thong-boss-post18.html
22h30 BOSS Hoàng Kim(5x-7x-9x) http://trangchu.kiemthephongthan.com/he-thong-boss-post18.html
22h35 BOSS Tần Thủy Hoàng http://trangchu.kiemthephongthan.com/he-thong-boss-post18.html

23h00

Tống Kim Bảo Vệ Tướng http://trangchu.kiemthephongthan.com/chien-truong-tong-kim-post25.html
Bạch Hổ Đường Hoàng Kim (Báo Danh Trước Khi bắt đầu) http://trangchu.kiemthephongthan.com/bach-ho-duong-hoang-kim-post33.html
24h00 Bạch Hổ Đường Hoàng Kim (Báo Danh Trước Khi bắt đầu) http://trangchu.kiemthephongthan.com/bach-ho-duong-hoang-kim-post33.html

 

II. Các hoạt động xuyên xuốt

Hoạt động Link hướng dẫn

Sự kiện [Trăng Lung Linh]

https://trangchu.kiemthephongthan.net/su-kien-[trang-lung-linh]-post1261.html

[EVENT] Đoán Hình 9h30 thứ 7 hàng tuần

https://www.facebook.com/kiemthephongthan2022

Tiêu Dao Cốc

http://trangchu.kiemthephongthan.com/tieu-dao-coc-post32.html

Bách Bảo Rương - Cược Xu nhận Xu

http://trangchu.kiemthephongthan.com/bach-bao-ruong-cuoc-xu-nhan-xu-trang-bi-dong-hanh-post27.html

Nhiệm Vụ Truy Nã

http://trangchu.kiemthephongthan.com/nhiem-vu-truy-na-post26.html

Sự kiện [Trồng Cây]

http://trangchu.kiemthephongthan.com/su-kien-[trong-cay]-post23.html

Sự kiện [Chúc phúc hàng ngày]

http://trangchu.kiemthephongthan.com/su-kien-[chuc-phuc-hang-ngay]-post22.html

Nhiệm Vụ Thương Hội

http://trangchu.kiemthephongthan.com/nhiem-vu-thuong-hoi-post21.html

Hệ Thống Vận Tiêu

https://www.trangchu.kiemthephongthan.com/he-thong-van-tieu-post46.html